De opbrengsten van onderwijs blijken uit de vergelijking van de NSCCT met de prestaties van de leerlingen op taal en rekenen. Testservice Onderwijs heeft daarom de relatie tussen het leerpotentieel en de vaardigheidsscores van Cito-lvs en Dia-toets in kaart gebracht. Daarmee wordt duidelijk welke vaardigheidsscore past bij welke leerpotentieelscore. Op schoolniveau en groepsniveau geeft dit inzicht in de kwaliteit of toegevoegde waarde van het aanbod en op individueel niveau op eventueel onderpresteren. Hiermee kan de school gericht gaan werken aan verbeterplannen en het effect ervan monitoren. De schoolleiding en het bestuur krijgen inzicht in de toegevoegde waarde van het onderwijsaanbod in klassen en scholen.

Testservice Onderwijs heeft voor het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE) een evaluatiesysteem opgezet dat al enkele jaren met succes in gebruik is. De succespijlers onder dit systeem zijn de manier van analyseren van de toetsresultaten en de communicatie hierover met schoolleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen. Om een goed verhaal over de data te kunnen vertellen moet een antwoord worden gegeven op vragen als: zijn de behaalde lees- en rekenresultaten in overeenstemming met de mogelijkheden van de leerling, ontwikkelt de leerling zich naar behoren en geven de vaardigheidsniveaus of vaardigheidsscores wel een eerlijk en reëel beeld van de kwaliteit van de school? Het systeem levert overzichtelijke tabellen en grafieken van de vergelijking tussen de NSCCT en Cito-lvs (ook 3.0). Uit de zogenaamde foto van een groep blijken de opbrengsten bij de M- of E-toetsen en de film van een groep laat zien hoe de groep zich heeft ontwikkeld vanaf groep 3.

Wij helpen schoolbesturen graag met de opzet en implementatie van dit systeem. Meer hierover in het artikel Leerwinst en toegevoegde waarde uit JSW (december 2016).

Testservice onderwijs werkt samen met dia-toetsen aan de koppeling met de NSCCT. Met dia-toetsen verkrijgen leerkrachten bovendien diagnostische informatie en een passende leerstofaanbod. Meer informatie op www.diatoetsen.nl

Ondersteuning communicatie met kritische ouders en informatiebijeenkomsten

Sommige ouders staan zeer kritisch tegen vrijwel alles wat met cognitieve metingen te maken heeft. Meestal wordt deze houding veroorzaakt doordat de testuitkomst als een vaste waarde wordt gezien en begrippen als betrouwbaarheid en validiteit verkeerd worden begrepen. Deze ouders kunnen het daardoor scholen moeilijk maken om toetsgegevens te verkrijgen of met hen te bespreken. Graag geven wij antwoorden op kritische vragen op bijeenkomsten met ouders en leerkrachten.

RuG